Regulamin

Regulamin serwisu i aplikacji Taxity

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Serwis i aplikacja Taxity, to usługa umożliwiająca przeglądanie ofert usług taxi oraz jedzenia dostarczanego na telefon, aplikacja dostępna jest pod adresem http://taxity.pl oraz w sklepach producentów smartfonów takich jak App Store, Android Market, App World i Marketplace. Usługa świadczona jest przez Taxity, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lokal 100 (01-231 Warszawa), NIP 7181364234, REGON 145892747.
Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Aplikacji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE

 • Aplikacja – aplikacja na smartfony dostępna bezpłatnie na stronie: taxity.pl oraz w sklepach producentów smartfonów – jest to narzędzie, umożliwiające przeglądanie ofert usług taxi oraz jedzenia dostarczanego na telefon;
 • Usługodawca – Taxity, NIP 7181364234, REGON 145892747
 • Usługa – przeglądanie, zamawianie, komentowanie i ocenianie wykonane przy użyciu Aplikacji
 • Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z TAXI – każda osoba lub podmiot świadczący komercyjne usługi przewozu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,
 • Lokal – każda osoba lub podmiot świadczący usługi dostarczenia jedzenia, w którym zamówienia dokonuje się telefonicznie,
 • menu lokalu – ulotka informacyjna w postaci graficznej informująca o ofercie dostarczanych przez lokal dań wraz z obowiązującymi cenami,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.

ZASADY FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Aplikacja jest narzędziem, umożliwiającym przeglądanie ofert usług taxi oraz jedzenia dostarczanego na telefon. Wyniki wyszukania prezentowane są w formie:
Informacji tekstowej zawierającej nazwy taxi lub nazwy lokalu, wraz z ceną za usługi taxi,
Graficznej, prezentacji menu lokalu i jeśli takie wystąpiły ocen taxi i lokalu,
Użytkownik dzięki Aplikacji ma możliwość przeglądania, zamawiania, komentowania, oceniania, poprawiania i dodawania usług taxi i lokali przy użyciu Aplikacji:
przeglądanie odbywa się na ekranie smartfonu zaraz po uruchomieniu aplikacji wyboru pomiędzy taxi a lokalami dokonuję się poprzez wybór odpowiedniej zakładki,
zamówienia dokonuje się poprzez naciśnięcie ikony telefonu lub loga taxity znajdującej się po prawej strony wybieranego taxi lub lokalu,
komentowanie i oceniania dokonuje się po dokonaniu zamówienia poprzez menu kontekstowe,
poprawianie i dodawanie odbywa się poprzez menu kontekstowe lub dedykowane przyciski w aplikacji – Użytkownik zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą wprowadza dane dotyczące usług taxi i lokali które są przesyłane do Usługodawcy,
Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przesłanych przez Użytkownika w ramach poprawiania i dodawania przed udostępnieniem ich innym Użytkownikom.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy które są sprzeczne z prawem, w których są użyte wulgaryzmy, godzą w osobiste interesy osób prywatnych, mają charakter obraźliwy.
Aplikacja Taxity jest całkowicie darmowa, przy czym użytkownik ma prawo do wykorzystania prezentowanych w niej danych jedynie w celach informacyjnych i na własny użytek, tj. w szczególności nie może ich wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej (bez pisemnej zgody właścicieli Aplikacji)
Do korzystania z Aplikacji wymagana jest usługa transmisji danych, Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku tejże transmisji po stronie Użytkownika.
Usługodawca zastrzega, iż wszystkie informacje zawarte w Aplikacji objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez Użytkownika do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody właścicieli Aplikacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi, z zastrzeżeniami wskazanymi w ustępach poniższych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych i na Mapach wykorzystywanych w Aplikacji oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
 • decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Aplikacji;
 • niewłaściwe i nie zawinione przez Taxity działanie mechanizmów Aplikacji,
 • koszty wynikające z użytkowania Aplikacji, w szczególności koszty transmisji danych,
  zawartość Mapy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Aplikacji. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, by aktualizować na bieżąco wszystkie zmiany w ofertach taxi i lokali.
Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji, w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych na stronie taxity.pl, przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem banerów promujących Aplikację oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Aplikacji określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Taxity informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
Zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane Użytkownika.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety.

PŁATNOŚCI

W ramach aplikacji Taxity udostępnia wybranym użytkownikom opcję płatności za kurs.
Dostępne formy płatności:
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- Płatności online
- BLIK
W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Taxity nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Taxity nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Aplikacją prosimy kierować na adres: kontakt@taxity.pl
Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: kontakt@taxity.pl
Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie smartfonu z systemem operacyjnym dla którego jest wydana edycja Aplikacji. Smartfon powinien posiadać dostęp do Internetu.
Regulamin podlega prawu polskiemu.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

ZMIANY REGULAMINU

Taxity zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.